Nachkommen der Stute Askhona
Alana v. Wetterstein

Geb.:  2022

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Amigo v. Almquell

Geb.:  2021

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Alex v. Allegro WK

Geb.: 2020

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Alma v. Nagasus

Geb.: 2017

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Atlethin v. Nordcup

Geb.: 2016

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Atlanta v. Nordcup

Geb.: 2015

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Askhana v. World-Cup

Geb.: 2012

Besitzer: HGR

Züchter: HGR

Abalo v. Aaron

Geb.: 2011

Besitzer: HGR

Züchter: HGR